Strona główna arrow Aktualności arrow Wyprawka szkolna
Wyprawka szkolna Drukuj E-mail
Tuesday, 23 - 07 - 2013 r.
u1.jpgInformacja o realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 818) dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym
w roku szkolnym 2013/2014 naukę:

uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych),
 1. uczniom klas II-III i V szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej)
 2. uczniom klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę
  w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto,
 3. uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimazjalnych:

a)      słabowidzącym,

b)      niesłyszącym,

c)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d)     z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

e)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

-          posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do wszystkich klas wymienionych szkół oraz bez względu na dochód na członka rodziny,

 1. uczniom pochodzącym z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego,
  w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pochodzących z rodzin wymagających wsparcia ze względu na m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych, wielodzietnych, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenie losowe, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń
  z wyłączeniem klas I szkoły podstawowej).

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – do kwoty 225 zł
  • uczniowie klas V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
  • uczniowie klas II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
  • uczniowie klas II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445zł
  • w przypadku korzystania przez uczniów  niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek należy pobrać i złożyć w szkole, do której  uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Do wniosku należy dołączyć:

Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 06 września 2013 r.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w szkołach lub u Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach – Beaty Domagalskiej osobiście pok. nr  23 lub telefonicznie pod nr tel. (54) 251 49 03. 

Copyright 2001 - 2013 Gmina Bobrowniki nad Wisłą. All rights reserved.
P.P.U.H.Cejko Opracowanie i projekt graficzny